Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i umieszczanie na Twoim urządzeniu końcowym.X

CUDOWNY ZNAK
NOWYCH CZASóW

opis, przykłady działania

"Wzrastanie Boga w Człowieku" - Mariusz Brzoskowski - 25.02.2016

MENU
TERAZ ZBIERAMY NA STUDIO KOMPUTEROWE - budowę pomieszczeń, zakup sprzętu

O Od 2009 roku Fundacja „Świadomość Ziemi” wspiera sierociniec “Loving hearts helping hands” („Kochające serca, pomocne ręce”) w Ugandzie, który opiekuje się 170 bezdomnymi, osieroconymi dziećmi. Na stale sponsorujemy 7 dzieci (w 100% pokrywamy koszt ich utrzymania, edukacji i wyżywienia). Gorąco zachęcamy do przekazania kilku, kilkudziesieciu złotych na ten cel. W Ugandzie 10 zł wystarcza na dzienne wyżywienie, edukację i zapewnienie dachu nad głową jednemu dziecku. Wpłaty na konto Fundacji „Świadomość Ziemi” z dopiskiem– „Na dzień dziecka – dzieciom Ugandy”.Nr konta: 34 1090 1102 0000 0001 0346 6287.  

więcej o naszej pomocy tutaj 

Dołącz do nas na Facebooku!
Lokalizacja - kontakt

Fundacja "Świadomosć Ziemi"
z siedzibą w Gdyni 
Adres kontaktowy:
05-500 Piaseczno k.Warszawy
ul. Hemara 2
UWAGA:
godziny pracy biura są ruchome!
Zadzwoń i sprawdź:
tel. 509-905-498

Deklaracja Wolności

Deklaracja Wolności została zainspirowana 27 marca 2013r. przez Mistrza Saint Germain (za pośrednictwem naszej znajomej o duchowym imieniu Arameya), który składa w nasze ręce projekt możliwy do zrealizowania w Nowej Złotej Erze Ziemi. Deklaracja Wolności jest jedną z trzech części Manifestu Duchowego, który wraz z Inwokacją i Programem tworzą całość dokumentu, mającego zainspirować Ludzi Nowej Ery do działania, poprzez wprowadzanie w czyn światłych idei, przekazanych przez Wzniesionych Mistrzów i Istoty Światła Miłości. 

Link do Deklaracji Wolności 

STATYSTYKI

Od 04-2006 odwiedziło nas:
6 366 402 gości.

 

Aktualnie na stronie przebywa
1 gość/-ci.

GMO - Niechciana Prawda

GMO Niechciana Prawda

Niniejsze opracowanie obejmuje następujące zagadnienia:

1. Definicja–cotojestGMO

2. Przykłady szkodliwego wpływu GMO na zdrowie i środowisko naturalne

3. Fałszywe obietnice producentów GMO

4. Nauka na usługach koncernów

5. Uprawy GMO: wtórny feudalizm?

1.DEFINICJA-CO TO JEST GMO?

Zgodnie z zapisami ustawy, genetycznie zmodyfikowane organizmy (ang.  genetically modifiedorganisms-GMO)to mikroorganizmy, rośliny lubzwierzęta, których geny zostały sztucznie zmienione w taki sposób, który nie zachodzi w warunkach naturalnych. Oznacza to, że organizmy genetycznie modyfikowane nie są dziełem zachodzącej w przyrodzie ewolucji, ani tradycyjnych metod hodowli stosowanych od dawna w rolnictwie, lecz wytworem biotechnologii. Takie organizmy nigdy dotąd nie występowały w przyrodzie. Uprawne odmiany GMO są produkowane zaledwie od około 20 lat i dotąd nie znamy wszystkich potencjalnych negatywnych skutków ich uwalniania do środowiska oraz stosowania ich wżywnościipaszach.Dlatego wskazana jest jak najdalej posunięta przezorność, tym bardziej że głównym beneficjentem ich stosowania są firmy biotechnologiczne nastawione przede wszystkim na zysk ekonomiczny i uzależnienie dbiorców od swoich wyrobów, a nie – dobro ogółu. GMO to realne i potencjalne zagrożenie dla bezpieczniej żywności, które bez wystarczającej wiedzy o  negatywnych skutkachich używania wkroczyło w nasze życie.

Produkty GMO zaistniały w naszej rzeczywistości bez odpowiednich zabezpieczeń prawnych  chroniących konsumentów. Otrzymywanie roślin transgenicznych metodami inżynierii genetycznej jest procesem nowym i dalekim od doskonałości oraz nie daje się wpełni kontrolować. Bardzo często przy okazji wprowadzania obcych genów przez przypadek wprowadzane są także zupełnie inne, wcześniej niezamierzone, modyfikacje. Te zjawiska prawie nie są badane. Efekty spożywania modyfikowanej genetycznie żywności mogą więc ujawnićsiędopieropolatacha nawetw następnychpokoleniach.

Trzeba też mieć świadomość, że pyłki roślin modyfikowanych przenoszą się na wiele kilometrów zapylając i skażając uprawy nie modyfikowane oraz dziko rosnące pokrewne gatunki roślin. Nie istnieją możliwości powstrzymania rozprzestrzeniania się modyfikowanych genów. Jest to  proces nieodwracalny. W krajach,wktórych uprawiane są odmiany GM, większość materiału siewnego odmian tradycyjnych, skażona jestdomieszką GMO.

Podnaciskiem ponadnarodowych koncernów producenckich lansowana jest fałszywa teza o braku dowodów na szkodliwość stosowania GMO. Jednak z każdym miesiącem pojawiają się nowe i coraz liczniejsze informacje oraz dowody naukowe na to,że genetycznie modyfikowana żywność nie jest obojętna dla zdrowia człowieka i bezpieczeństwa ekologicznego kraju.

2.PRZYKŁADY SZKODLIWEGO WPŁYWU GMO NA ZDROWIE I ŚRODOWISKO NATURALNE

Rośliny transgeniczne mają niekorzystny wpływ na bioróżnorodność ekosystemów, powodują także zakłócenia kontroli biologicznej, zapylenia kwiatów, składu i żyzności gleby;

Substancje, które produkują rośliny GM w celu zabijania szkodników, niszczą również owady pożyteczne i przenikają do łańcucha żywieniowego konsumentów; ludzie i zwierzęta  spożywając takie rośliny zjadają także toksyny przez te rośliny produkowane;

Następuje niszczenie środowiska w skutek redukcji populacji pożytecznych owadów, a w szczególności pszczół;

Obumarłe szczątki roślin GM podczas gnicia i rozkładu uwalniają toksyny, które zabijają także drobnoustroje glebowe; powoduje to zubożenie całego ekosystemu; zatruciu ulegają także owady wodne oraz żywiące się nimi ryby, płazy i gady;

Rośliny genetycznie zmodyfikowane odmian Bt wydzielają toksyny wprost do gleby,gdzie mogą one pozostawać ponad 200 dni; nie są one obojętne dla organizmów glebowych, które decydują o strukturze i jakości gleby;

Uprawa roślin transgenicznych tworzy obszary monokulturowe z wyjałowioną glebą; ginie wtedy wieletradycyjnych odmian uprawnych (np.w Kanadzie nie ma już tradycyjnych nasion rzepaku, w Indiach drastycznie zmniejszyła się bioróżnorodność i wyginęło wiele tradycyjnych odmian ryżu);

Niektórym modyfikacjom genetycznym, towarzyszy niezamierzone zmniejszenie wartości odżywczej roślin GMO;

Obce białka zawarte wspożywanych roślinach genetycznie modyfikowanych mogą wywoływać zaburzenia struktury narządów przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt;

Rośliny GM mogą być źródłem alergii oraz zatruć, co powoduje osłabienie układu opornościowego i zwiększenie podatności, oraz może powodować nieznane jeszcze komplikacje zdrowotne i nowe choroby;

Zwierzęta nie chcą jeść genetycznie zmodyfikowanych roślin; kiedy  mają  do  wyboru odmianę GMO i niemodyfikowaną– wybierają tę naturalną;

Wynikibadań  wykonanych na zlecenie rządu Austrii nasuwają podejrzenia, że karma/żywność GM może upośledzać płodność;

Badania wielu naukowców wykazały szkodliwy wpływ karmy GM na zdrowie zwierząt doświadczalnych: zaburzenia wzrostu i wagi, zmiany aktywności układuo dpornościowego, zaburzenia ultrastruktury i/lub mechanizmów molekularnych w komórkach trzustki, wątroby, nerek, jąder.

Nie można wykluczyć,że rosnący odsetek chorób cywilizacyjnych, szczególnie wyraźny w krajach Ameryki Północnej, jest częściowo związany z żywnością GM.

Te niepokojące wyniki badań,tylko nielicznie tutaj przytoczone,prowadzą do oczywistych wniosków o negatywnym wpływie roślin GMO również na zdrowie i życie ludzi. W świetle tych danych należałoby więc zadać pytanie: gdzie właściwie są dowody, że żywność genetycznie modyfikowana jest tak bezpieczna, jak nas zapewniają firmy biotechnologiczne powiązane zrynkiem GMO

Zastrzeżenia:  Czas obserwacji jest zbyt krótki, aby móc ocenić wpływ żywności modyfikowanej  na nasze zdrowie i zdrowie następnych pokoleń: pierwszy modyfikowany genetycznie produkt został dopuszczony do spożyciaw 1994r. (pomidorFlavrSavr). Poza tym, w krajach, gdzie żywność  z GMO jest na rynku najdłużej, nie ma obowiązku znakowania tej żywności–faktycznie więc nie ma możliwości prowadzenia badań porównawczych! Z kolei efekty środowiskowe upraw GMO będą możliwe do zaobserwowania dopiero za 30-50lat. Co więcej, niektóre zmiany w organizmach mogą uwidocznić się dopiero w następnych pokoleniach.  Niewiadomo, jakie to będą zmiany, nie wiadomo, czy nie okażą się one tragiczne dla ludzi i środowiska. Bez naszej zgody jesteśmy więc poddawani eksperymentowi, którego skutków nikt nie jest w stanie przewidzieć.

3.FAŁSZYWE OBIETNICE PRODUCENTÓW GMO

Modyfikacje genetyczne są obecnie stosowane przy wytwarzaniu nowych odmian roślin uprawnych: kukurydzy, soi, rzepaku, ziemniaków, bawełny i innych. Wprowadzeniu na rynek genetycznie zmodyfikowanych upraw towarzyszą agresywne kampanie reklamowe, prowadzone przez ich producentów, promujące GMO jako panaceum na wszystkie problemy rolnikówi  całej ludzkości. Hasła marketingowe koncernów biotechnologicznych to przede wszystkim:  obietnica  zwiększenia zysku rolnika w porównaniu z uprawami naturalnymi, zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin (herbicydów i pestycydów) poprzez zwiększenie odporności odmian GMO na szkodniki i perspektywa zwalczenia plagi głodu na świecie.

To jednak tylko obietnice bez pokrycia. W rzeczywistości, według raportów różnych organizacji (m.in. Greenpeace, Amerykańskiego Stowarzyszenia Organic Consumers Association i Centerfor Food Safety oraz Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi) istnieje coraz więcej dowodów naukowych wskazujących na ujemny bilans korzyści ikosztów zastosowania inżynierii genetycznej w sektorze rolnictwa, nie wspominając już o sferze zdrowia ludzi, a mianowicie: bilans zysków z upraw GMO jest taki sam lub nawet gorszy niż w przypadku upraw tradycyjnych; rośliny GM nie dają ani lepszych, ani większych plonów, rośliny GM często nie są odporne na lokalne warunki klimatyczne i lokalne szkodniki. Wbrew pierwotnym założeniom, uprawy GMO zwiększyły skażenie środowiska i zużycie pestycydów (średnio o ok. 10% w uprawach GMO w porównaniu z naturalnymi); spowodowane jest  to  tym,  iż  szkodniki  i  chwasty  uodparniają  się  na  toksyny  zawarte w modyfikowanych roślinach, co zmusza rolników do stosowania większych dawek coraz bardziej agresywnych środków chwastobójczych. Poza tym stosowanie odmian odpornych na glifosat wymusza stosowanie zwiększonych ilości tego herbicydu coraz  większym  problemem stają się również tzw. „superchwasty”  odporne na środki ochrony roślin, powstające m.in. w wyniku krzyżówek pyłków roślin GMO z polnymi chwastami. Niektóre z nich osiągają ponad 3metry wysokości, rosną bardzo szybko,a jedna roślina wytwarza ponad 200 tysięcy wiatrosiewnych nasion. Obecnie Argentyna – jeden z głównych producentów soi GM – przechodzi kryzys ekologiczny spowodowany przez superchwasty, podobny problemwy stępuje w Georgii (USA), gdzie rolnicy nawet porzucają swoje uprawy nie będąc w stanie zwalczyć plagi superchwastów.

Także obietnica ratowania ludzkości przed głodem za pomocą upraw GMO nie znajduje pokrycia w rzeczywistości: problemem nie jest bowiem zbyt mała ilość żywności, lecz błędna polityka rolna, niewłaściwa dystrybucja żywności i bieda. Większość niedożywionych dzieci żyje w krajach, w których istnieje nadprodukcja żywności. Jak słusznie zauważył prof.zw.dr hab.inż.Stanisław K.Wiąckowski (ekolog, autor wielu publikacji, m.in.książki „Genetycznie Modyfikowane Organizmy. Obietnice i fakty”):„najtańsza nawet żywność zachodnich koncernów nie tylko nie zlikwiduje głodu w Trzecim Świecie, lecz przeciwnie, wypierającjego produkcję  rodzimą przyczyni  się  do  bankructwa  milionów  drobnych  rolników!” Uprawy roślin GM zamiast przyczyniać się do rozwiązania problemu głodu na świecie, powodują jego dodatkowe pogłębienie.

4. NAUKA NA USŁUGACH KONCERNÓW

Należy podkreślić, że większość badań mówiących o bezpieczeństwie i zaletach GMO pochodzi z  laboratoriów tych firm, które produkują i sprzedają odmiany GMO lub laboratoriów, które  z nimi współpracują i czerpią z tego korzyści. Jest to klasyczny konflikt interesów. „Nauka się prostytuuje”–podsumował tęsytuację w wywiadzie dla Przekroju prof. Wiesław Szumski, fizyk i filozof przyrody.

5. UPRAWY GMO: WTÓRNY FEUDALIZM?

Uprawy GMO to nowy, nieznany nigdy wcześniej ład prawny w rolnictwie. Największy niepokój budzi fakt, że rolnicy uprawiający genetycznie modyfikowane rośliny nie są już właścicielami tego, co wyrasta na ichpolach. W USA, rolnik uprawiający GM odmiany firmy Monsanto podpisuje  z koncernem, w którym zobowiązuje się, że: co roku kupi od firmy nowe ziarno siewne, chemikalia potrzebne do uprawy będzie kupował tylko w tej firmie, będzie płacił opłatę licencyjną za używanie własności intelektualnej Monsanto (opatentowanego ziarna), nie będzie uprawiał nasion uzyskanych w zeszłorocznych plonach, zezwala inspektorom firmy na kontrolę swoich zasiewów. 

Jeżeli rolnik zostanie ukarany finansowo przez Monsanto za złamanie umowy,musi podpisać poufne oświadczenie,że nie będzie o żadnych szczegółach rozmawiał z mediami ani nawet ze swoimi sąsiadami. Według statystyk prowadzonych w Waszyngtonie przez CenterforFood Safety, do roku 2005 prawnicy Monsanto, często posługując się różnymi wybiegami prawnymi, wytoczyli procesy 147 rolnikom i 39 małym przedsiębiorstwom rolniczym w USA, żądając od nich łącznie 15 mln USD w formie odszkodowań. Miliony rolników na całym świecie nabrało się na piękne obietnice przedstawicieli korporacji, co doprowadziło do tysięcy bankructw oraz licznych samobójstw zrozpaczonych i oszukanych rolników.

Nasz kraj wystawia się na identyczny scenariusz, tzn. uzależnienia finansowego i prawnego od wielkich korporacji. Każdego roku rolnicy będą musieli kupować nasiona po cenie dyktowanej przez koncerny, a także płacić opłaty technologiczne i licencyjne. Do tego dochodzi większe zużycie i koszt środków ochrony roślin.

ADRESY INTERNETOWE

www.polska-wolna-od-gmo.org–stronaKoalicji„PolskaWolnaodGMO”

www.icppc.pl;www.gmo.icppc.pl; www.eko-cel.pl–strony

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi http://polskaakcjaobywatelska.pl/index.php/porozmawiajmy-o-gmo-dlaczego- za-dlaczego-przeciw PolskaAkcja Obywatelska

www.naturalnegeny.pl–kampaniaNaturalneGeny  www.stopgmo.org  – stronaedukacyjnadotyczącaGMO  http://stopgmo.org/kurs.htmkurs– NOTCROPS

http://stopgmo.org/prawda.htm  wersjaon-linepłytyDVD„GMO NiechcianaPrawda ”

Koalicja „POLSKAWOLNAODGMO”

00-872Warszawa, ul.Chłodna48/153, tel.601258789

www.polska-wolna-od-gmo.org

1.JadwigaŁopata -e-mail: jadwiga@icppc.pl   fax:0338797114

2.RomanAndrzejŚniady-e-mail: ekodoradca@tlen.pl

Udostępnij

Dodaj komentarz

capcha

O TELEPATII - wywiad z nami w NTV i One Energy
Na naszej stronie
O METODZIE SCIO na panelu NTV

 
Nasze wypowiedzi: od 1.50 do 8.20 i 24.30 do 30.37 (min). Jesteśmy dystrybutorem SCIO w Polsce. Jesteś zainteresowany zakupem - napisz, zadzwoń, wypełnij formularz (kliknij tutaj)
 
CZYTANIE DUSZY - SKANOWANIE CIAŁA - UZDRAWIANIE - PORADY ŻYCIOWE-BIOFEEDBACK I BIOREZONANS SCIO

 

HELENA NIECZYPORENKO
MARIUSZ BRZOSKOWSKI -
UZDROWICIELE DUCHOWI
THETA HEALING
DOŚWIADCZENI TERAPEUCI

WARSZAWA -  WROCŁAW
Także na odległość:
telefon, skype, SCIO

Informacje  i zapisy telefoniczne

Przemiany Duchowe na Ziemi - Wywiad

Ostatnie komentarze
Małgorzata JUSZKIEWICZ RYCERSKA 7 PIŁA w Szkodliwa fluoryzacja
To wszystko prawda co dr J. Jaśkowski napisał. mi dr. SZEFFER z Piły wstrzyknął w dziąsło...
niech się tak stanie, zgodnie z naszą wolą, zgadzam się
Tak, wyrażam zgodę
Niech nam Pan Michal Tombak zyje 150 lat albo i dluzej. Takich ludzi nam trzeba. Wszystkie porady...
Wrogów swoich mogę pobłogosławić ale w innym świecie i w inny sposób
Tak, całym sercem wyrażam zgodę. By zapanowały MIŁOŚĆ i HARMONIA we WSZYSTKIM co istnieje....
Marek Wojownik Boga w Deklaracja wolności
Tak wyrażam zgodę umiłowałem wszelkie życie we wszech świecie bardzo was kocham jesteśmy...
Marek Wojownik Boga w Deklaracja wolności
Tak wyrażam zgodę umiłowałem wszelkie życie we wszech świecie bardzo was kocham jesteśmy...
Tak zgadzam się.
Małgorzata w Deklaracja wolności
Tak ,wyrażam zgodę
Indie - Nepal - maj 2015

Mieliśmy być także w Tybecie, ale trzęsienie ziemi nie pozwoliło nam przejechać przez Nepal. Bylismy 22 dni w Indiach i jeden dzień w Katmandu.

Przejdź do galerii

Archiwum
 

     Nie znamy przyszłości, ale wiemy, że poprzez bycie kanałem Światła współtworzymy nową rzeczywistość z Wyższym Kosmicznym Rozumem, z Niebiańskimi Przewodnikami, w harmonii z wewnętrzną boskością i Źródłem Wszechistnienia – Czystą Świadomością, Najwyższą Energią, Pierwotnym Światłem, Miłością Wszechświata. 
Fundacja "Świadomość Ziemi"

Google Translate