Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i umieszczanie na Twoim urządzeniu końcowym.X

CUDOWNY ZNAK
NOWYCH CZASóW

opis, przykłady działania

"Wzrastanie Boga w Człowieku" - Mariusz Brzoskowski - 25.02.2016

MENU
TERAZ ZBIERAMY NA STUDIO KOMPUTEROWE - budowę pomieszczeń, zakup sprzętu

O Od 2009 roku Fundacja „Świadomość Ziemi” wspiera sierociniec “Loving hearts helping hands” („Kochające serca, pomocne ręce”) w Ugandzie, który opiekuje się 170 bezdomnymi, osieroconymi dziećmi. Na stale sponsorujemy 7 dzieci (w 100% pokrywamy koszt ich utrzymania, edukacji i wyżywienia). Gorąco zachęcamy do przekazania kilku, kilkudziesieciu złotych na ten cel. W Ugandzie 10 zł wystarcza na dzienne wyżywienie, edukację i zapewnienie dachu nad głową jednemu dziecku. Wpłaty na konto Fundacji „Świadomość Ziemi” z dopiskiem– „Na dzień dziecka – dzieciom Ugandy”.Nr konta: 34 1090 1102 0000 0001 0346 6287.  

więcej o naszej pomocy tutaj 

Dołącz do nas na Facebooku!
Lokalizacja - kontakt

Fundacja "Świadomosć Ziemi"
z siedzibą w Gdyni 
Adres kontaktowy:
05-500 Piaseczno k.Warszawy
ul. Hemara 2
UWAGA:
godziny pracy biura są ruchome!
Zadzwoń i sprawdź:
tel. 509-905-498

Deklaracja Wolności

Deklaracja Wolności została zainspirowana 27 marca 2013r. przez Mistrza Saint Germain (za pośrednictwem naszej znajomej o duchowym imieniu Arameya), który składa w nasze ręce projekt możliwy do zrealizowania w Nowej Złotej Erze Ziemi. Deklaracja Wolności jest jedną z trzech części Manifestu Duchowego, który wraz z Inwokacją i Programem tworzą całość dokumentu, mającego zainspirować Ludzi Nowej Ery do działania, poprzez wprowadzanie w czyn światłych idei, przekazanych przez Wzniesionych Mistrzów i Istoty Światła Miłości. 

Link do Deklaracji Wolności 

STATYSTYKI

Od 04-2006 odwiedziło nas:
6 375 028 gości.

 

Aktualnie na stronie przebywa
3 gość/-ci.

Statut fundacji Świadomość Ziemi

STATUT FUNDACJI "ŚWIADOMOŚĆ ZIEMI"

§ 1

Powołuje się Fundację o nazwie „Świadomość Ziemi”, zwaną dalej Fundacją.

§ 2

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Gdynia.

§ 4

Fundacja powołana jest na czas nieoznaczony.

§ 5

 1. Fundatorem Fundacji jest Olga Nechyporenko.
 2. Na złożenie Fundacji Fundator przekazuje kwotę 10.000,- zł, w tym 1.000,- z przeznaczeniem na rozwój    działalności gospodarczej.
 3. Fundator sprawia stały nadzór i kontrolę nad działalnością Zarządu oraz uprawniony jest do inicjowania programów.

§ 6

Rozszerzenie składu fundatorów może nastąpić po uzyskaniu zgody przez aktualnych fundatorów.

§ 7

Celem Fundacji jest:

 • przyczynianie się do wzrostu świadomości duchowej, moralnej i społecznej ludzkości,
 • szerzenie poczucia odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za losy Ziemi i ludzkości,
 • wspomaganie samorealizacji ludzi we wszystkich aspektach życia, ich duchownego i twórczego rozwoju,
 • poznawanie i popularyzowanie doświadczeń duchowego doskonalenia ludzi.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • zachęcanie ludzi do praktyk doskonalenia duchowego i ich praktycznego zastosowania w życiu codziennym,
 • pomoc i pośredniczenie w umacnianiu pokoju, harmonii i miłości pomiędzy państwami, narodami, nacjamii wszystkimi ludźmi,
 • wspomaganie rozwoju potencjalnych możliwości ciała i umysłu człowieka, a w szczególności zdolności  duchowych i paranormalnych,
 • propagowanie ideałów dobra, miłości, czystości i wybaczenia,
 • propagowanie zdrowego trybu życia,
 • uczestniczenia w formowaniu doskonałego społeczeństwa, bazującego na zasadach wysokiej duchowości i sprawiedliwości,
 • wspomaganie ludzi w rozwiązywaniu  problemów ekologicznych ,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą,
 • działalność charytatywną,
 • pomoc organizacyjna i prawna w tworzeniu wspólnych polsko-zagranicznych przedsięwzięć dotyczących w/w punktów.

§ 9

 1.  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlu, usług i obrotu pieniężnego.
 2. Fundacja rozwijać będzie działalność gospodarczą:
 • rekreacyjną,
 • turystyczną,
 • kształcenia ustawicznego dorosłych,
 • wydawniczą,
 • paramedyczną,
 • fizjoterapeutyczną. 

§ 10

 1.  Fundacja prowadzi działalność w oparciu o specjalistyczne grupy problemowe, zespoły zadaniowe i biura.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały i biura zagraniczne.

§ 11

 1. Organem Fundacji jest Zarząd.
 2. Zarząd składa się od 1 do 3 osób.

§ 12

 1. Zarząd kieruje Fundacją oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.


§ 13

 1.  Do kompetencji Zarządu należy składanie oświadczeń woli i dokonywanie czynności prawnych, podejmowanie działań i decyzji na rzecz i w imieniu Fundacji.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 • kierowanie działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową,
 • kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji,
 • podejmowanie decyzji w sprawach tworzenia i znoszenia jednostek organizacyjnych Fundacji,
 • ustanawianie pełnomocników,
 • przedkładanie Fundatorom projektu planu finansowego oraz proponowanie w nim zmian,
 • decydowanie o nabywaniu i zbywaniu wszelkich praw majątkowych,
 • podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych.


§ 14

Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez Fundatora w oświadczeniu woli o utworzeniu Fundacji oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację.


§ 15

Dochody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn, spadków i zapisów,
 • subwencji,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, działalności charytatywnej,
 • dochodów z działalności gospodarczej,
 • dochodów z majątku Fundacji i praw majątkowych,
 • odsetek bankowych,
 • innych źródeł.


§ 16

 1.  W celu uzyskania środków niezbędnych na realizację celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. W celu prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć zakłady, zatrudniać wyspecjalizowane agencje, wstępować do spółek, uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych, zatrudniać specjalistów i pracowników.


§ 17

Fundator, na wniosek Zarządu, podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji.


§ 18

Majątek Fundacji po jej likwidacji zostanie przeznaczony na realizację celów zgodnych z celem Fundacji.


§ 19

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w kraju i poza krajem zgodnie z § 9 Statutu Fundacji.


§ 20

 1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego przez samą Fundację oraz poprzez jej udział w spółkach prawa handlowego.
 2. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd Fundacji.
 3. Zakres działalności gospodarczej  oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących tą działalnością określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Fundacji.
 4. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania, wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnionych w Fundacji określą uchwały Zarządu Fundacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami.


§ 21

Środki własne działalności gospodarczej stanowią:

 • przekazane przez fundatorów środki pieniężne,
 • środki uzyskane z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • inne środki stanowiące dochody Fundacji przeznaczone decyzją Zarządu Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej.


§ 22

     Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.


§ 23

Działalność gospodarcza jest prowadzona na postawie opracowanych planów.


§ 24

 1. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji stanowi różnica  pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, a także dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątku trwałego Fundacji.
 2. Dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celu statutowego Fundacji, na rozwój działalności gospodarczej oraz na inne cele – w wysokości określonej przez Zarząd Fundacji.


§ 25

Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej Fundacji podlegają umorzeniu i amortyzacji wg zasad przewidzianych dla osób prawnych nie będących  jednostkami gospodarki uspołecznionej.

§ 26

Ewidencja księgowa działalności gospodarczej Fundacji prowadzona jest wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 1989 roku w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez niektórych podatników (Dz. U. nr 43, poz. 238) i instrukcji nr 4/SP z dnia 13 grudnia 1989 r. w sprawie wzorów rocznego bilansu i rachunku wyników oraz sposobu ich sporządzania przez podatników obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych (Dz. U. Min. Finansów nr 10, poz. 27).

Udostępnij

Komentarze

2012-10-24 13:52:17 Kazimierz
dowiedziałem się dzisiaj,z tygodnika"Gwiazdy mówią" o takiej fundacji,i jestem zaskoczony,że do tej pory nic nie wiedziałem o tym.W niedalekiej przyszłości pomyślę o wstąpieniu do Waszej fundacji.Na początek mam pytanie - jak zamawiać towary,które oferujecie.Z poważaniem
Kazimierz Dziadzio

2012-10-25 10:41:42 Mariusz FSZ
Cześć Kazimierz! Miło, że Ci się podoba. Towary zamówisz online przez sklepik lub dzwoniąc do nas. Pozdrawiam, Mariusz :)
2013-01-26 14:43:15 marek
Czasem trudno wyrazić się słowami, wzrusza mnie Wasz widok i poczucie obecności, wtedy czuję że moja ofiara nie poszła na marne

Dodaj komentarz

capcha

O TELEPATII - wywiad z nami w NTV i One Energy
Na naszej stronie
O METODZIE SCIO na panelu NTV

 
Nasze wypowiedzi: od 1.50 do 8.20 i 24.30 do 30.37 (min). Jesteśmy dystrybutorem SCIO w Polsce. Jesteś zainteresowany zakupem - napisz, zadzwoń, wypełnij formularz (kliknij tutaj)
 
CZYTANIE DUSZY - SKANOWANIE CIAŁA - UZDRAWIANIE - PORADY ŻYCIOWE-BIOFEEDBACK I BIOREZONANS SCIO

 

HELENA NIECZYPORENKO
MARIUSZ BRZOSKOWSKI -
UZDROWICIELE DUCHOWI
THETA HEALING
DOŚWIADCZENI TERAPEUCI

WARSZAWA -  WROCŁAW
Także na odległość:
telefon, skype, SCIO

Informacje  i zapisy telefoniczne

Przemiany Duchowe na Ziemi - Wywiad

Ostatnie komentarze
Małgorzata JUSZKIEWICZ RYCERSKA 7 PIŁA w Szkodliwa fluoryzacja
To wszystko prawda co dr J. Jaśkowski napisał. mi dr. SZEFFER z Piły wstrzyknął w dziąsło...
niech się tak stanie, zgodnie z naszą wolą, zgadzam się
Tak, wyrażam zgodę
Niech nam Pan Michal Tombak zyje 150 lat albo i dluzej. Takich ludzi nam trzeba. Wszystkie porady...
Wrogów swoich mogę pobłogosławić ale w innym świecie i w inny sposób
Tak, całym sercem wyrażam zgodę. By zapanowały MIŁOŚĆ i HARMONIA we WSZYSTKIM co istnieje....
Marek Wojownik Boga w Deklaracja wolności
Tak wyrażam zgodę umiłowałem wszelkie życie we wszech świecie bardzo was kocham jesteśmy...
Marek Wojownik Boga w Deklaracja wolności
Tak wyrażam zgodę umiłowałem wszelkie życie we wszech świecie bardzo was kocham jesteśmy...
Tak zgadzam się.
Małgorzata w Deklaracja wolności
Tak ,wyrażam zgodę
Indie - Nepal - maj 2015

Mieliśmy być także w Tybecie, ale trzęsienie ziemi nie pozwoliło nam przejechać przez Nepal. Bylismy 22 dni w Indiach i jeden dzień w Katmandu.

Przejdź do galerii

Archiwum
 

     Nie znamy przyszłości, ale wiemy, że poprzez bycie kanałem Światła współtworzymy nową rzeczywistość z Wyższym Kosmicznym Rozumem, z Niebiańskimi Przewodnikami, w harmonii z wewnętrzną boskością i Źródłem Wszechistnienia – Czystą Świadomością, Najwyższą Energią, Pierwotnym Światłem, Miłością Wszechświata. 
Fundacja "Świadomość Ziemi"

Google Translate